W dół W górę

1.6 Test TYM

Proste i szybkie narzędzie do przesiewowych badań pamięci.

Jednym z dostępnych w Polsce i zwalidowanych (zbadanych psychometrycznie) prostych narzędzi do wstępnej oceny funkcjonowania poznawczego jest test Sprawdź Swoją Pamięć, TYM (ang. the Test Your Memory). 

Test TYM składa się z 10 zadań umieszczonych na dwustronnej kartce. Zadania oceniają funkcjonowanie poznawcze pacjenta w następujących domenach:

 1. orientacja (10 punktów)
 2. zdolność do skopiowania podanego zdania (2 punkty)
 3. wiedza semantyczna (3 punkty)
 4. liczenie (4 punkty)
 5. fluencja słowna (4 punkty)
 6. abstrahowanie (4 punkty)
 7. nazywanie (5 punktów)
 8. zdolności wzrokowo-przestrzenne (2 zadania, 7 punktów)
 9. odtwarzanie z pamięci skopiowanego zdania (6 punktów).

Test wykonuje samodzielnie pacjent. Personel nadzoruje jedynie przebieg wykonania i udziela ewentualnych wskazówek, jeśli pacjent ich potrzebuje. Samodzielność wykonania testu także podlega ocenie (5 punktów).

Maksymalna suma punktów: 50.  

Zalety: 

 1. test do samodzielnego wykonania przez pacjenta pod nadzorem klinicysty 
 2. wrażliwość na łagodną postać otępienia 
 3. krótki czas wypełniania
 4. testowanie różnorodnych funkcji poznawczych w ramach niewielkiej liczby zadań
 5. dostępność polskich norm 

Uwagi: 

 1. Brak możliwości różnicowania między chorobą Alzheimera a Łagodnymi zaburzeniami funkcji poznawczych (ang. Mild Cognitive Impairment, MCI)
 2. Jedyne zadanie czułe diagnostycznie dla diagnozy MCI to ocena samodzielności wykonania testu 
 3. Test istotnie statystycznie różnicuje między osobami zdrowymi a pacjentami z diagnozą Alzheimera
 4. Test TYM może być stosowany jako narzędzie do badania przesiewowego z innymi testami
 5. Należy pamiętać, że wyniki testu wskazujące na wystąpienie łagodnych zaburzeń poznawczych (MCI) lub proces otępienny wymagają dalszej, pogłębionej oceny neuropsychologicznej w kontekście całościowej oceny profilu procesu otępiennego.